เมนูหลักปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 08:55

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 36 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ

Last Updated on Monday, 20 October 2014 09:29
 
โครงการ BA CSR ให้กระดาษใช้ซ้ำทำประโยชน์เพื่อคนตาบอด Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 13 October 2014 09:07


 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 08:08


คณะ บริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาบริการวิชาการและพัฒนาสังคม โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัลไทย เพื่อสังคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557

Last Updated on Monday, 20 October 2014 09:28
 
ขอเชิญร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติประเทศในอาเซียนและร่วมโครงการกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 08:14


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมแต่งกายในชุดประจำชาติประเทศในอาเซียนและร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” ระหว่างวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

Last Updated on Wednesday, 22 October 2014 03:47
 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 06:37


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกๆ ท่านที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 นี้ ทั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 4 ท่าน ที่เราภาคภูมิใจดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร 
2. รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป

Last Updated on Thursday, 30 October 2014 08:58
 
ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรม
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริการสำหรับงานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศ” ให้สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับ สำนักงานวิชาการ และสำนักทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเชิดชูเกียรติ เพื่อแสดงความยินดีกับ รศ.เอนก ชิตเกษร, รศ.พรรณนุช ชัยปินชนะ, ผศ.นงคราญ ไชยเมือง และ ผศ.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2557 และอาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 ณ โรงแรมรอยับปริ้นเซส จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557


คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ฝ่ายศาสนกิจและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้เกิดองค์ความรู้และมีความ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์ “เขียนไว้ที่ข้างฝา ว่าด้วยเรื่อง ASEAN” และการเสวนา เรื่อง “การเข้าสู่ธุรกิจการค้าในประชาคมอาเซียน”ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2557


ผู้บริหารและคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2556 วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน และให้คงคุณงามความดีนี้สืบไปอ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และทีมงานประกอบไปด้วย อ.ฉัตรชัย สุพรรณบรรจง และอ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์ เป็นวิทยากรโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "เรียนรู้สังคม เศรษฐกิจ ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกิจกรรมอาเซียนสัมพันธ์" ในการอบรมอาสาสมัครจาก 17 จังหวัด ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดโดยสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557ประมวลภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  November 2014  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday16
mod_vvisit_counterYesterday87
mod_vvisit_counterThis week510
mod_vvisit_counterThis month16
mod_vvisit_counterAll56366