เมนูหลักปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 – 15 ปี มาร่วมกิจกรรมทำอาหาร สนุกสนานกับเพื่อนๆ ในช่วงปิดเทอมนี้ Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 04 March 2014 02:49


ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 5 – 15 ปี มาร่วมกิจกรรมทำอาหาร สนุกสนานกับเพื่อนๆ มีอาหารหลากหลายให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง ร่วมประกอบอาหารและรับประทาน พร้อมทั้งเทคนิคมากมาย เพื่อที่น้องๆ จะได้นำไปปฏิบัติเองง่ายๆ ที่บ้าน  กับการส่งเสริมประสบการณ์ใหม่ ๆ ในช่วงปิดเทอมนี้ (คลิกที่ Banner เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

Last Updated on Tuesday, 04 March 2014 03:16
 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ Print E-mail
Written by Songyot   
Tuesday, 22 January 2013 02:57


Last Updated on Tuesday, 11 June 2013 03:10
 
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่36 Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 28 November 2013 02:55


Last Updated on Thursday, 28 November 2013 02:56
 
Let's Go Travel Print E-mail
Written by Songyot   
Wednesday, 11 September 2013 02:53

ข่าวดี !!!!

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บริษัทจำลอง Let's Go Travel เปิดให้บริการรับจองตั๋วเครื่องบินในราคาพิเศษ จากความร่วมมือระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานิตย์การท่องเที่ยว ร่วมกับ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

ท่านสามารถขอข้อมูลการเดินทางและจองตั๋วเครื่องบินได้ทุกสายการบินได้ที่ บริษัทจำลอง Let's Go Travel อาคารทรินิตี้ คณะบริหารธุรกิจ เบอร์โทรภายใน 416 โดยมีเจ้าหน้าที่รอให้บริการข้อมูลและรับจอง พร้อมบริการส่งถึงห้องทำงาน

 
ม.พายัพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม จาก สมศ.ระดับสถาบัน (พ.ศ.2554-2558) Print E-mail
Written by Songyot   
Thursday, 02 May 2013 02:49


มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับสถาบัน รอบที่สาม (พ.ศ.2554 - 2558) ในคณะวิชาต่าง ๆ ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร  วิทยาลัยดุริยศิลป์  คณะเศรษฐศาสตร์  คณะนิเทศศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  และวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี

Last Updated on Tuesday, 11 June 2013 03:17
 

ภาพข่าวกิจกรรม


รศ.ดร. เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสที่ได้รับรางวัล อันดับที่ 3 ในโครงการประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด ประเภทประชาชนทั่วไป ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
นัก ศึกษาสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ นำเสนอผลการศึกษาและร่วมรับฟังผลงานโครงการวิจัยธุรกิจ หัวข้อ "เมล็ดพันธ์แห่งชีวิต เพื่อธุรกิจสีขาว : Seeds of Life for The White Ocean" กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean) มูลนิธิธรรมดี ณ ห้องประชุมศศินทร์ฮอลล์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปะวัฒนานันท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมสัมมนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในโครงการ KM เรื่อง การวิจัยและการเรียนการสอน: “การทำวิจัยทางบริหารธุรกิจโดยใช้สถิติ Factor Analysis” วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ห้อง PC 420 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อาจารย์ดำรัสศิริ ศิลปะวัฒนานันท์ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความวิชาการนานาชาติ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 31 ในหัวข้อ “Education For all : Prospects&challenges ” ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2556 ในพิธีปิดบริษัทจำลอง LIGHT Payap Dummy Compay เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดย ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน ผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานฝ่ายศาสนกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นผู้รับมอบ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานมุทิตาจิต เกษียณอายุงานแก่ อาจารย์สุรีรัตน์ ฉัตรศิริกุล คุณครูผู้ยิ่งใหญ่ วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
สาขา วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปิดบริษัทจำลอง LIGHT Payap Dummy Company พร้อมแถลงผลการดำเนินงาน วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษา

สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเชิญจากคณะกรรมการวิจัย สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมเรื่อง “การเขียนบทความทางวิชาการ” เพื่อเป็นการเสริมสร้างและเน้นการเขียนบทความทางวิชาการ กระตุ้นให้บุคลากรในสาขาวิชาฯ พัฒนาผลงานด้านการเขียนบทความวิชาการ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ภัตตาคารบุนนาค อาคารทรินิตี้ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร บรรยายให้ความรู้
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  April 2014  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
282930    


ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกันขณะนี้มีผู้เข้าชม

We have 5 guests online