เมนูหลักปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

โอกาสพิเศษสุด... มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 February 2015 07:51

“คน รุ่นใหม่เลือกได้ในสิ่งที่ใช่ สร้างแรงบันดาลใจไปสู่งานที่คิด ต้องเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ” เพื่อให้คุณก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ต้องศึกษานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น รับทันที “ทุนการศึกษา มากมายเป็นประวัติการ มาสมัครก่อนได้รับก่อน ดังต่อไปนี้
+ทุนการศึกษา ผู้มีศักยภาพสูง +ทุนเรียนดีเยี่ยม +ทุนเรียนดี +ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ +ทุนส่งเสริมการศึกษา+ ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย +ทุนการศึกษาเยาวชนคริสตจักร +ทุนการศึกษาเยาวชนในชมชนใกล้เคียง +ทุนการศึกษาผู้นำท้องถิ่น +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควต้าภูมิภาค +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบรับสมัครตรง ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 851 478 ต่อ 240, 241

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต #สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ #สาขาการตลาด #สาขาการจัดการ #สาขาการโรงแรม #สาขาระบบสารสนเทศ

#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #MBALast Updated on Thursday, 02 April 2015 07:00
 
อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 20 October 2014 08:55

อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้แทนอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ 36 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพฯ


Last Updated on Thursday, 02 April 2015 07:01
 
คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 08:08

คณะ บริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับ อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2557 สาขาบริการวิชาการและพัฒนาสังคม โครงการ “หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต รางวัลไทย เพื่อสังคมไทย คนดี ความดี แทนคุณแผ่นดิน" จาก ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย เส้นทางไทย คณะกรรมการรางวัลไทย ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557


Last Updated on Thursday, 02 April 2015 07:02
 
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 October 2014 06:37

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพายัพทุกๆ ท่านที่ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2557 นี้ ทั้งนี้มีคณาจารย์ของคณะบริหารธุรกิจจำนวน 4 ท่าน ที่เราภาคภูมิใจดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์เอนก ชิตเกษร 
2. รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงคราญ ไชยเมือง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์

ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เป็นความภาคภูมิใจของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป


Last Updated on Thursday, 02 April 2015 07:03
 
ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจย้อนหลัง
ภาพข่าวกิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ โดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตให้ อาจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ ในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558


อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรบรรยาย “โอกาสการต่อยอดการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558สาขาบริหารธุรกิจ MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จากแผนธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ" เรียนรู้จากความล้มเหลวและความสำเร็จจากผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเรียนรู้เครื่องเคลือบศิลาดล ห่อข้าวต้มมัด ปั้นแปะแกะดิน และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ณ เชียงใหม่ศิลาดล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558


นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รายวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จัดงานสัมมนาหัวข้อ “สร้างงานสร้างอาชีพ E-commerce” โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทิน สุรินทร์รักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โคเวเลนต์ กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้อง PC201


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจาก คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และคุณพรชัย จิตรนวเสถียร นักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "ศึกษาดูงานระบบการจัดการขององค์การธุรกิจเพื่อก้าวสู่ AEC" ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2558


สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ โครงการสัมมนาดูงานสถานประกอบการ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาที่บริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด และ บริษัท AIS เชียงใหม่


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงกลางวันแบบยุโรปภายใต้ชื่อ "Bonjour de France" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


นางสาวเรวิญานันท์ ทาเกิด (น้องเบญ) หรือ ลูกโซ่ สงครามนางงาม เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเสร็จสิ้นการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 / 2557


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงกลางวันแบบยุโรปภายใต้ชื่อ "Bonjour de France" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างความแกร่งวิชาการและวิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง CP111 อาคารชุมพาบาล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จริา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  คุณกฤษชัย พุ่มฉัตร (พี่ดอย) และคุณธนพัฒ สิทธิเจริญ (พี่ไปร์ท) พี่ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร


สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ นิตยสาร BrandAge จัดเสวนา AEC : Unlock Opportunity เมื่อโอกาสมาต้องรีบปลดล็อค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยพายัพประมวลภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  June 2015  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday48
mod_vvisit_counterYesterday58
mod_vvisit_counterThis week106
mod_vvisit_counterThis month2311
mod_vvisit_counterAll73743