เมนูหลัก
ปณิธานของคณะบริหารธุรกิจ : คณะบริหารธุรกิจ จะยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” โดยมุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจ บริการวิชาการ เพื่อรับใช้สังคม

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 July 2015 06:26

คณะบริหารธุรกิจขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ที่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ ดีเอ็นเอ (DNA) “เฉียบ ฉลาด ปราชญ์บริหาร” “Be supreme, smart and scholastic with great business management @Payap University”

ขอเชิญทุกท่านเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม Facebook คณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ และลุ้นรับของที่ระลึกมากมายในวันปฐมนิเทศLast Updated on Friday, 10 July 2015 07:18
 
โอกาสพิเศษสุด... มหาวิทยาลัยพายัพมอบทุนการศึกษาสำหรับผู้เข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 23 February 2015 07:51

“คน รุ่นใหม่เลือกได้ในสิ่งที่ใช่ สร้างแรงบันดาลใจไปสู่งานที่คิด ต้องเลือกเรียนคณะบริหารธุรกิจ ม.พายัพ” เพื่อให้คุณก้าวนำการเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัฒน์ ต้องศึกษานวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจยุคใหม่ ที่มหาวิทยาลัยพายัพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 เท่านั้น รับทันที “ทุนการศึกษา มากมายเป็นประวัติการ มาสมัครก่อนได้รับก่อน ดังต่อไปนี้
+ทุนการศึกษา ผู้มีศักยภาพสูง +ทุนเรียนดีเยี่ยม +ทุนเรียนดี +ทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ +ทุนส่งเสริมการศึกษา+ ทุนการศึกษาโรงเรียนในเครือสภาคริสตจักรในประเทศไทย +ทุนการศึกษาเยาวชนคริสตจักร +ทุนการศึกษาเยาวชนในชมชนใกล้เคียง +ทุนการศึกษาผู้นำท้องถิ่น +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบโควต้าภูมิภาค +ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านระบบรับสมัครตรง ฯลฯ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 851 478 ต่อ 240, 241

#หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต #สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ #สาขาการตลาด #สาขาการจัดการ #สาขาการโรงแรม #สาขาระบบสารสนเทศ

#หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต #MBALast Updated on Thursday, 02 April 2015 07:00
 
ข่าวสารคณะบริหารธุรกิจย้อนหลัง

ภาพข่าวกิจกรรม Updateอ.สุรชฎา ชูไทย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ รับมอบวุฒิบัตรผู้ฝึกสอนระดับประเทศ (National Trainer) โดยมี อ.สุรชฎา ชูไทย อ.ชาญวิทย์ จาตุประยูร และอ.เปรมจิตร คูลานา ผ่านการอบรบผู้ฝึกสอนระดับประเทศ รับมอบวุฒิบัตรบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals - MRA) แทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ที่ผ่านการอบรม เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ


มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ นายพชร ผลวิวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ1 กีฬาปิงปอง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 44 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 20 - 29 มิถุนายน 2558 และได้เป็นตัวแทนภาค 5 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 ณ จังหวัดนครสวรรค์


คณะผู้บริหารและคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำการตลาดเชิงรุกของคุ้มขันโตก และศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ โดยได้รับเกียรติจากคุณภคพล จูงใจ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย เป็นผู้บรรยายและร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงแรมเซ็นทารา คุ้มพญา บูติค คอลเลคชั่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558


สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ และ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2558คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่คือวิทยา ต.แม่คือ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558


คณะบริหารธุรกิจจัดอบรมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและเทคนิคในการให้คำปรึกษาโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต เป็นวิทยากร ณ ภัตตาคารบุนนาค เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558


สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (MBA) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงองค์การเชิงบวกด้วย สุนทรียสาธก Appreciated Inquiries" โดยวิทยากร อาจารย์ ดร. ภิญโญ รัตนพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญการใช้เครื่องมือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiry) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้อง PC417 อาคารเพ็นเทคอสต์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558


คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดงานเลี้ยงเพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตให้ อาจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ จิวะกิดาการ ในโอกาสเกษียณอายุงาน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558


อาจารย์คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นวิทยากรบรรยาย “โอกาสการต่อยอดการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558สาขาบริหารธุรกิจ MBA คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "จากแผนธุรกิจสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ" เรียนรู้จากความล้มเหลวและความสำเร็จจากผู้ประกอบการ จัดกิจกรรมเรียนรู้เครื่องเคลือบศิลาดล ห่อข้าวต้มมัด ปั้นแปะแกะดิน และพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 22 ณ เชียงใหม่ศิลาดล เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558


นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ รายวิชา สัมมนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จัดงานสัมมนาหัวข้อ “สร้างงานสร้างอาชีพ E-commerce” โดยได้รับเกียรติจากคุณสุทิน สุรินทร์รักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โคเวเลนต์ กรุ๊ป จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้อง PC201


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับเกียรติจาก คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ และคุณพรชัย จิตรนวเสถียร นักธุรกิจที่เป็นผู้ประกอบการร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558

อ.คมกฤต วงค์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ เรื่อง "ประเพณีปี๋ใหม่เมือง" ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "ศึกษาดูงานระบบการจัดการขององค์การธุรกิจเพื่อก้าวสู่ AEC" ระหว่างวันที่ 19 - 22 มีนาคม 2558


สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ โครงการสัมมนาดูงานสถานประกอบการ ในวันที่ 3 เมษายน 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาที่บริษัทสหพานิช เชียงใหม่ จำกัด และ บริษัท AIS เชียงใหม่


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงกลางวันแบบยุโรปภายใต้ชื่อ "Bonjour de France" เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


นางสาวเรวิญานันท์ ทาเกิด (น้องเบญ) หรือ ลูกโซ่ สงครามนางงาม เป็นตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มอบพวงมาลัยเพื่อแสดงความขอบคุณ ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเสร็จสิ้นการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อจบการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 / 2557


คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานเลี้ยงกลางวันแบบยุโรปภายใต้ชื่อ "Bonjour de France" เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ ภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการเสริมสร้างความแกร่งวิชาการและวิชาชีพ (ปัจฉิมนิเทศ) ปีการศึกษา 2557 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง CP111 อาคารชุมพาบาล โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนาภรณ์ พันธุ์จริา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด  คุณกฤษชัย พุ่มฉัตร (พี่ดอย) และคุณธนพัฒ สิทธิเจริญ (พี่ไปร์ท) พี่ศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากร


สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ นิตยสาร BrandAge จัดเสวนา AEC : Unlock Opportunity เมื่อโอกาสมาต้องรีบปลดล็อค เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมดร.บุญทอง ภู่เจริญ มหาวิทยาลัยพายัพประมวลภาพข่าวกิจกรรมทั้งหมด >>>
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2557
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2556
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2555
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2554
ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2553


 
Joomla 1.5 themes

ปฏิทินกิจกรรม

<<  August 2015  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      ขอเชิญน้องๆนักศึกษา         คณะบริหารธุรกิจ
มาเรียนภาษาอังกฤษกัน


จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday64
mod_vvisit_counterYesterday70
mod_vvisit_counterThis week240
mod_vvisit_counterThis month411
mod_vvisit_counterAll76722